7. Phần nhựa ở nắp có khả năng chịu nhiệt bao nhiêu?

Dưới 100°C

Copy link
Powered by Social Snap