4. Đựng nước có gas có ảnh hưởng đến chất lượng nước không?

Khuyến khích không đựng nước có gas vì nắp bình có thể bị bung mạnh khi mở.

Copy link
Powered by Social Snap